Fractions: Mixed Numbers

මෙම අනුහුරුකරණ සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කර නැත. එසේ වුවද ඔබට ඉංග්‍රීසි අනුවාදයට පහතින් ප්‍රවේශ විය හැකිය

Fractions: Mixed Numbers තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • භාග
 • තුල්‍ය භාග
 • මිශ්‍ර සංඛ්‍යා

අන්තර්ගතය

 • භාග
 • තුල්‍ය භාග
 • මිශ්‍ර සංඛ්‍යා
 • සංක්‍යා රේඛාව

විස්තර

Explore fractions while you help yourself to 1 and 1/2 chocolate cakes and wash it down with 1/3 a glass of water! Create your own fractions using fun interactive objects. Match shapes and numbers to earn stars in the mixed number game. Challenge yourself on any level you like. Try to collect lots of stars!

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Predict and explain how changing the numerator of a fraction affects the fraction's value
 • Predict and explain how changing the denominator of a fraction affects the fraction's value
 • Convert between a picture of a fraction, an improper fraction, and a mixed number
 • Build matching fractions using numbers and pictures

Standards Alignment

Common Core - Math

3.NF.A.1
Understand a fraction 1/b as the quantity formed by 1 part when a whole is partitioned into b equal parts; understand a fraction a/b as the quantity formed by a parts of size 1/b.
3.NF.A.2
Understand a fraction as a number on the number line; represent fractions on a number line diagram.
3.NF.A.2b
Represent a fraction a/b on a number line diagram by marking off a lengths 1/b from 0. Recognize that the resulting interval has size a/b and that its endpoint locates the number a/b on the number line.
5.NF.B.3
Interpret a fraction as division of the numerator by the denominator (a/b = a ÷ b). Solve word problems involving division of whole numbers leading to answers in the form of fractions or mixed numbers, e.g., by using visual fraction models or equations to represent the problem. For example, interpret 3/4 as the result of dividing 3 by 4, noting that 3/4 multiplied by 4 equals 3, and that when 3 wholes are shared equally among 4 people each person has a share of size 3/4. If 9 people want to share a 50-pound sack of rice equally by weight, how many pounds of rice should each person get? Between what two whole numbers does your answer lie?
අනුවාදය 1.0.12

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Games Remote Lesson ideas රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein K-5
MS
HS
UG-Intro
HW
Remote
Physics
Mathematics
Chemistry
Building Fraction Sense Using “Fractions Intro PhET Simulation” රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Philippe Guegan MS
K-5
Guided
Discuss
Mathematics
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
HS
Other Chemistry
Mathematics
Physics
Biology
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López K-5
MS
Guided
Demo
Lab
HW
Discuss
Astronomy
Chemistry
Mathematics
Physics
Mixed Number Intro Sharifa Footman K-5 Guided
Lab
HW
Mathematics
Dándole sentido a las Fracciones usando La simulación de PhET Fracciones: Números Mixtos Philippe Guegan (Traducción por Mayra Tavares) MS
K-5
Discuss
Guided
Mathematics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Thyesat: Numra të përzier
Armenian All Armenian Download Run now Կոտորակներ․ խառը թվեր
Basque All Euskara Download Run now Zatikiak: zenbaki nahasiak
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 分数:带分数
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Fractions: Mixed Numbers_分數的介紹:帶分數
Croatian All hrvatski Download Run now Razlomci: Mješoviti brojevi
Dutch All Nederlands Download Run now Breuken: gemengde getallen
Faroese All Faroese Download Run now Brotrokning: Blandað tøl
French All français Download Run now Fractions: nombres mélangés
Gujarati All Gujarati Download Run now મિશ્ર સંખ્યાઓના અપૂર્ણાંક -Pankajsid34
Hungarian All magyar Download Run now Törtek: vegyes számok
Italian All italiano Download Run now Frazioni: Numeri misti
Japanese All 日本語 Download Run now 分数:帯分数
Kazakh All Kazakh Download Run now Бөлшектер: Аралас сандар
Korean All 한국어 Download Run now 분수: 대분수
Lao All Lao Download Run now ເສດສ່ວນ: ເລກປະສົມ
Latvian All Latviešu Download Run now Daļskaitļi: Jauktie skaitļi
Maori All Maori Download Run now Hautau: Tau Hanumi
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Бутархай: Холимог Тоо
Persian All فارسی Download Run now کسرها: اعداد کسری
Polish All polski Download Run now Ułamki: liczby mieszane
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Frações: Números Mistos
Russian All русский Download Run now Дроби: Смешанные числа
Serbian All Српски Download Run now Разломци: Мешовити бројеви
Slovak All Slovenčina Download Run now Zlomky: Zmiešané čísla
Swedish All svenska Download Run now Bråk: Blandad form
Tamil All Tamil Download Run now கலப்பெண்ணின் பின்னங்கள்
Turkish All Türkçe Download Run now Kesirler: Tam Sayılı
Ukrainian All українська Download Run now Дроби: Змішані числа ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Phân số: hỗn số
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Brüche: Gemischte Zahlen
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Brøker: Blandede tal
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Razlomci: Mješoviti brojevi
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Fracciones: números mixtos ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Fracciones: Números Mixtos
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Fracciones: Números Mixtos ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Amanda McGarry (lead designer)
 • Jonathan Olson (lead developer)
 • Sam Reid (original developer)
 • Martin Veillette (developer)
 • Michael Dubson
 • Trish Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Vincent Davis
 • Michael Moorer
 • Dusty Cole
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js