රසායනික සමීකරණ තුලනය

රසායනික සමීකරණ තුලනය තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • රසායනික සමීකරණ
 • ස්කන්ධ සංස්ථිතිය
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • රසායනික සමීකරණ
 • ස්කන්ධ සංස්ථිතිය

විස්තර

රසායනික සමීකරණයක් සමතුලිත බව ඔබ දැනගන්නේ කෙසේද?සමීකරණය තුළිත කිරීම සඳහා ඔබ වෙනස් කළ හැක්කේ කුමක්ද?? ඔබගේ අදහස් පරීක්ෂා කිරීමට ක්‍රීඩාවක නිරත වන්න!

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • රසායනික සමීකරණයක් තුළිත කරන්න.
 • රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක දී එක් එක් මූලද්‍රව්‍යයේ පරමාණු සංඛ්‍යාවන් ආරක්ෂා වන බව හඳුනා ගන්න.
 • රසායනික සමීකරණයක සංගුණකය සහ පහතින් යෙදෙන සංඛ්‍යාවේ වෙනස පැහැදිළි කරන්න.
 • ද්‍රව්‍යයක සංකේතමය නිරූපනය, අණුක නිරූපනය බවට පරිවර්තනය කරන්න.
අනුවාදය 1.2.10

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Games Remote Lesson ideas රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein MS
K-5
UG-Intro
HS
Remote
HW
Chemistry
Mathematics
Physics
Balancing Chemical Equations - Inquiry based Introduction රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein MS
HS
UG-Intro
Lab
HW
MC
Remote
Chemistry
Balancing Chemical Equations - Guided Inquiry Activity රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Timothy Herzog, Yuen-ying Carpenter UG-Intro HW
Guided
Remote
Chemistry
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
MC Physics
Balancing Chemical Equations - Clicker Questions රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein UG-Intro MC Chemistry
Balancing Chemical Equations HTML5 රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Elyse Zimmer HS Lab Chemistry
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein updated by Diana López MS
HS
Other Chemistry
Physics
Biology
Earth Science
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Physics
Earth Science
Biology
Chemistry
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Julia Chamberlain UG-Intro
HS
Other Chemistry
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
MS
Other Mathematics
Biology
Chemistry
Physics
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
UG-Intro
Other Mathematics
Physics
Chemistry
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
UG-Adv
Grad
K-5
UG-Intro
HS
Discuss
HW
Astronomy
Chemistry
Mathematics
Physics
Ajust equacions químiques Miriam Pujadas HS HW Chemistry
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer HS
MS
Other Biology
Chemistry
Physics
Balancing Chemical Equations Christoffer Becho HS
MS
Guided Chemistry
Balancing Chemical Reactions Game Jeff Drach HS Other Chemistry
Explore Balancing Chemical Equations Patricia Garcia MS Guided Chemistry
Student Guide for PhET - Balancing Chemical Equations in html5 Brian Libby HS
MS
Guided
HW
Chemistry
Balancing Equations PhET Kristine McDaniel HS Guided Chemistry
High School Chemistry 1 level Balancing Equations laura peck HS Lab Chemistry
Balancing Chemical Equations Inquiry Lab Tony Tracy HS Lab Chemistry
Moodle et PhetColorado Claude Divoux HS Lab
Guided
MC
Physics
Chemistry
Bilanciamento di reazioni chimiche___ITALIANO Natasha Samousenko HS
MS
Lab Chemistry
Atividade sobre o balanceamento de equações químicas a partir da Lei de Lavoisier Carina Maria Rodrigues Lima, Maria Cleide da Silva Barroso HS Guided
Demo
HW
Chemistry
Uma proposta de interdisciplinaridade Ana Carla Pimentel Paiva ; Francisco Régis Vieira Alves MS
HS
Guided Chemistry
Mathematics
Roteiro para Estudo sobre Balanceamento de Equações Químicas, Utilizando o Simulado. Antônia Clarycy Barros Nojosa e Caroline de Goes Sampaio HS Guided Chemistry
Balanceamento de equações químicas Victor Augusto Bianchetti Rodrigues HS Guided Chemistry
Balanceamento, Leis Ponderais e Modelo de Dalton DANILO JOSE F PINTO HS Guided
Lab
HW
Chemistry
Actividad Balanceando Ecuaciones Químicas Mary Rivas HS Guided Chemistry
Balanceo de ecuaciones químicas por tanteo andis pacheco MS HW Chemistry
Guía Balanceo de ecuaciones químicas Andrea Ortega Fernández MS Guided Chemistry
Balanceando Ecuaciones Elvis Rivera HS Lab Chemistry
Rätta Kemiska Ekvationer - steg för steg Timothy Herzog, Yuen-ying Carpenter; translated by Sofia Borg MS
HS
Lab Chemistry

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Barazimi i ekuacioneve kimike
Basque All Euskara Download Run now Ekuazio kimikoak doitzen
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 配平化学方程式
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Balancing Chemical Equations_平衡化學方程式
Croatian All hrvatski Download Run now Izjednačavanje kemijskih jednadžbi
Dutch All Nederlands Download Run now Reactievergelijkingen doen kloppen
Estonian All Eesti Download Run now Keemiliste võrrandite tasakaalustamine
Faroese All Faroese Download Run now Javnviga kemiskar líkningar
Finnish All suomi Download Run now Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen
French All français Download Run now Equilibrer les équations chimiques
Gallegan All Gallegan Download Run now Axustando Ecuacións Químicas
Georgian All ქართული Download Run now სტექიომეტრია
Gujarati All Gujarati Download Run now રાસાયણિક સમીકરણોનું સંતુલન- Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now איזון משוואות כימיות
Hindi All हिंदी Download Run now रासायनिक समीकरण संतुलन 
Hungarian All magyar Download Run now Kémiai egyenletek rendezése
Irish All Gaeilge Download Run now Cothromóidí Ceimiceacha Cothromaithe
Italian All italiano Download Run now Bilanciamento di reazioni chimiche
Japanese All 日本語 Download Run now 化学反応式
Kannada All Kannada Download Run now ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಸಮತೋಲನ
Kazakh All Kazakh Download Run now Химиялық теңдеулерді теңестіру
Khmer All Khmer Download Run now សមីកាគីមីដែលមានតុល្យភាព
Korean All 한국어 Download Run now 화학반응식 완결하기
Latvian All Latviešu Download Run now Ķīmisko reakciju vienādojumi
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Cheminių reakcijų lyginimas
Macedonian All македонски Download Run now Изедначување на хемиски равенки
Maori All Maori Download Run now Te Whakatautika i Ngā Whārite Matū
Marathi All मराठी Download Run now रासायनिक समिकरणे संतूलीत करणे
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Balanser kjemiske ligninger
Oriya All Oriya Download Run now ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ
Persian All فارسی Download Run now موازنه ی معادله های شیمیایی
Polish All polski Download Run now Bilansowanie Równań Chemicznych
Portuguese All português Download Run now Acerto de Equações Químicas
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Balanceamento de Equações Químicas
Russian All русский Download Run now Уравнивание химических уравнений
Serbian All Српски Download Run now Изједначавање хемијских једначина
Slovak All Slovenčina Download Run now Chemická rovnováha
Slovenian All Slovenščina Download Run now Urejanje kemijskih enačb
Swahili All Swahili Download Run now Sawazisha Equation za Chemia
Swedish All svenska Download Run now Balansera reaktionsformler
Tamil All Tamil Download Run now இரசாயன சமன்பாடுகளை சமப்படுத்தல்
Telugu All Telugu Download Run now రసాయనిక సమీకరణాల సమతుల్యం; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Thai All ไทย Download Run now การดุลสมการเคมี
Turkish All Türkçe Download Run now Kimyasal Reaksiyonları Denkleştirme
Turkmen All Turkmen Download Run now Himiki deňlemäni balansa getirmek
Ukrainian All українська Download Run now Схеми хімічної реакції. Хімічне рівняння ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Cân bằng phương trình phản ứng hoá học
අරාබි All العربية Download Run now موازنة المعادلات الكيميائية
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Balancing Chemical Equations
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις
චෙක් All čeština Download Run now Vyčíslování chemických rovnic
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Reaktionsgleichungen ausgleichen
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Afstemning af kemiske ligninger
බල්ගේරියානු All български Download Run now Балансиране на химични уравнения
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now IZJEDNAČAVANJE HEMIJSKIH JEDNAČINA
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Balanceo de Ecuaciones Químicas ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Balanceando Ecuaciones Químicas
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Balanceo de Ecuaciones Químicas
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Ajuste de ecuaciones químicas

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Yuen-ying Carpenter (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Kelly Lancaster
 • Julia Chamberlain
 • Patricia Loeblein
 • Emily B. Moore
 • Robert Parson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • American Association of Chemistry Teachers
 • Mobile Learner Labs