අංක ගණිතය

අංක ගණිතය තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • ගුණ කිරීම
 • බෙදුම
 • සාධක වලට වෙන්කිරීම
Flash Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • ගුණ කිරීම
 • බෙදුම
 • සාධක වලට වෙන්කිරීම

විස්තර

ඔබට ගුණන වගුව මතකද? මෙම උද්දීපන ක්‍රීඩාව ඇසුරින් ගුණිතය, බෙදීම, සාධක සෙවීම යන කුසලතා ප්‍රගුණ කරන්න. ගණන උපකරණ භාවිතයට අවසර නැත!

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • ගුණිතය, බෙදීම හා සාධක සෙවීම අවබෝධය සඳහා ගුණන වගුව උපකාරී වන අන්දම පැහැදිළි කරන්න.
 • ගුණිතය, බෙදීම හා සාධක සෙවීම අවබෝධය සඳහා පෙළ ගැස්වීමේ ආකෘතිය යොදා ගන්න.
 • ගුණිතය, බෙදීම හා සාධක සෙවීමේ නිරවද්‍යතාවය ඉහළ නංවන්න.
 • අංකගණිත ගැටළු සඳහා බහු උපාය මාර්ග සංවර්ධනය කරන්න.

Standards Alignment

Common Core - Math

3.OA.A.1
Interpret products of whole numbers, e.g., interpret 5 × 7 as the total number of objects in 5 groups of 7 objects each. For example, describe a context in which a total number of objects can be expressed as 5 × 7.
3.OA.A.2
Interpret whole-number quotients of whole numbers, e.g., interpret 56 ÷ 8 as the number of objects in each share when 56 objects are partitioned equally into 8 shares, or as a number of shares when 56 objects are partitioned into equal shares of 8 objects each. For example, describe a context in which a number of shares or a number of groups can be expressed as 56 ÷ 8.
3.OA.A.4
Determine the unknown whole number in a multiplication or division equation relating three whole numbers. For example, determine the unknown number that makes the equation true in each of the equations 8 × ? = 48, 5 = _ ÷ 3, 6 × 6 = ?
3.OA.B.5
Apply properties of operations as strategies to multiply and divide.2 Examples: If 6 × 4 = 24 is known, then 4 × 6 = 24 is also known. (Commutative property of multiplication.) 3 × 5 × 2 can be found by 3 × 5 = 15, then 15 × 2 = 30, or by 5 × 2 = 10, then 3 × 10 = 30. (Associative property of multiplication.) Knowing that 8 × 5 = 40 and 8 × 2 = 16, one can find 8 × 7 as 8 × (5 + 2) = (8 × 5) + (8 × 2) = 40 + 16 = 56. (Distributive property.)
3.OA.B.6
Understand division as an unknown-factor problem. For example, find 32 ÷ 8 by finding the number that makes 32 when multiplied by 8.
3.OA.C.7
Fluently multiply and divide within 100, using strategies such as the relationship between multiplication and division (e.g., knowing that 8 × 5 = 40, one knows 40 ÷ 5 = 8) or properties of operations. By the end of Grade 3, know from memory all products of two one-digit numbers.
3.OA.D.9
Identify arithmetic patterns (including patterns in the addition table or multiplication table), and explain them using properties of operations. For example, observe that 4 times a number is always even, and explain why 4 times a number can be decomposed into two equal addends.
අනුවාදය 1.0.24

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Games Remote Lesson ideas රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
MS
K-5
Remote
HW
Chemistry
Physics
Mathematics
Arithmetic Games (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein MS
HS
K-5
HW
Remote
Lab
Mathematics
Juego de Aritmética (Basado en Indagación) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein, traducido por Diana López HS
MS
HW
Guided
Mathematics
Arithmetic (Multiply) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Philippe Guegan MS Guided Mathematics
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Chemistry
Biology
Earth Science
Physics
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
HS
Other Physics
Biology
Mathematics
Chemistry
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López UG-Intro
HS
Other Chemistry
Physics
Mathematics
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López K-5
MS
Lab
HW
Guided
Discuss
Demo
Physics
Chemistry
Mathematics
Astronomy
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López K-5
MS
UG-Adv
HS
Grad
UG-Intro
Discuss
HW
Astronomy
Mathematics
Physics
Chemistry
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer HS
MS
Other Physics
Biology
Chemistry
How are products and factors related? Seda Serpin K-5 Guided
Lab
Mathematics
Math facts - Using the Multiplication Chart Tapan Sarkar MS Lab Mathematics
Discovering divisibility rules Stacy Larson MS
HS
Lab Mathematics
Fixação da técnica de assertividade Francisco Aislan da Silva Freitas, Gilvandenys Leite Sales K-5 Lab Mathematics
Atividade de Aritmética Ramon Albuquerque MS
HS
Lab
HW
Guided
Mathematics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Aritmetikë
Basque All Euskara Download Run now Aritmetika
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 四则运算
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Arithmetic_算數
Croatian All hrvatski Download Run now Aritmetika
Dutch All Nederlands Download Run now Rekenen
Faroese All Faroese Download Run now Talfrøði
Finnish All suomi Download Run now Aritmetiikka
French All français Download Run now Arithmétique
Gujarati All Gujarati Download Run now અંકગણિત
Hebrew All עברית Download Run now חשבון
Hindi All हिंदी Download Run now अंकगणित
Hungarian All magyar Download Run now Számtan
Irish All Gaeilge Download Run now Uimhríocht
Italian All italiano Download Run now Aritmetica
Japanese All 日本語 Download Run now 算数の計算
Kannada All Kannada Download Run now ಅಂಕಗಣಿತ
Kazakh All Kazakh Download Run now Көбейту кестесі
Korean All 한국어 Download Run now 산수
Latvian All Latviešu Download Run now Aritmētika
Maori All Maori Download Run now Meka Matua
Marathi All मराठी Download Run now अंकगणित  
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Арифметик
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Talforståing og talrekning
Persian All فارسی Download Run now علم حساب
Polish All polski Download Run now Arytmetyka
Portuguese All português Download Run now Aritmética
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Aritmética
Russian All русский Download Run now Таблица умножения
Serbian All Српски Download Run now Аритметика
Slovak All Slovenčina Download Run now Aritmetika
Slovenian All Slovenščina Download Run now Množenje in deljenje
Swahili All Swahili Download Run now Hesabu
Swedish All svenska Download Run now Aritmetik
Tamil All Tamil Download Run now எண்கணித
Turkish All Türkçe Download Run now Aritmetik
Ukrainian All українська Download Run now Арифметика ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Urdu All Urdu Download Run now حساب
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Số học
අරාබි All العربية Download Run now علم الحساب
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Arithmetic
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Αριθμητική
චෙක් All čeština Download Run now Aritmetika
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Arithmetik - Zahlenkunst
ටිබෙට් All Tibetan Download Run now ཨང་རྩིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Aritmetik
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Арыфметыка
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Aritmetika
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Aritmética ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Aritmética
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Aritmética ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Amanda McGarry (lead)
 • Michael Dubson (co-lead)
 • John Blanco (developer)
 • Bryce Gruneich
 • Karina K.R. Hensberry
 • Trish Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Beth Stade
 • almond-0.2.9.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • text-2.0.12.js
 • Tween-r12.js
 • Mobile Learner Labs