118 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල wet van Ohm

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්