1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල triboelectricity

ක්‍රියාකාරකම්