1 хайлтын үр дүн triboelectricity-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд