2 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල termodinámica

ක්‍රියාකාරකම්