145 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල tangential velocity

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්