4 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල suma vectorial

ක්‍රියාකාරකම්