110 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල structure of atom

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්