146 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල standing wave

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්