155 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල simple Pendulum

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්