2 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල sifat zat padat

ක්‍රියාකාරකම්