65 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල reaction rates

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්