60 хайлтын үр дүн reaction rates-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд