114 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල parts of the atom

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්