4 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල oscillations

ක්‍රියාකාරකම්