157 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල noble gas configuration

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්