110 хайлтын үр дүн noble gas configuration-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд