70 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල linearizing data

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්