70 хайлтын үр дүн linearizing data-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд