111 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල like terms

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්