1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල isòtop

ක්‍රියාකාරකම්