1 хайлтын үр дүн isòtop-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд