4 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල intrinsic randomness

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්