4 хайлтын үр дүн intrinsic randomness-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд