148 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල ideal gas

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්