142 хайлтын үр дүн ideal gas-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд