47 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල hukum Hooke

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්