47 хайлтын үр дүн hukum Hooke-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд