167 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල gravitational field

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්