142 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල field strength

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්