8 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල distributive property

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්