40 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල capacitores dieléctrico área distancia placas paralelas

ක්‍රියාකාරකම්