1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල bose-einstein

ක්‍රියාකාරකම්