1 хайлтын үр дүн bose-einstein-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд