95 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල atomic spectra

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්