68 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල alpha particle

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්