2 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල absorptivity

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්