1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Termodinâmica

ක්‍රියාකාරකම්