1 хайлтын үр дүн Termodinâmica-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд