142 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Spring constant

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්