445 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Simple Series Circuit

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්