171 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Resistance and Current

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්