1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Ohm´i seadus

ක්‍රියාකාරකම්