106 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Linear Momentum

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්