103 хайлтын үр дүн Linear Momentum-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд