50 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Discharging capacitor

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්