50 хайлтын үр дүн Discharging capacitor-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд