4 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල 샤를르의 법칙

ක්‍රියාකාරකම්